به گزارش روابط عمومی در تاریخ 29 مهر 1397 جمعی از مدیران سازمان و همچنین اعضای شورای انتظامی با جناب آقای محمد قاسمی دادستان جدید شهرستان قزوین دیدار کردند.

در این نشست طرفین بر گسترش همکاری دوجانبه تاکید نموده و دادستان قزوین بصورت مختصر در روند اجرایی فعالیتهای کنونی سازمان قرار گرفت. حاضرین نیز برای ایشان و مجموعه محترم دادستانی قزوین آرزوی موفقیت نمودند.


گالری