اصلاحیه ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان(تاسیسات مکانیکی)در جلسه 58 شورای تدوین مقررات ملی ساختمان مورخ 97/9/7،  بر روی سایت دفتر مقررات ملی ساختمان ( www.nbri.ir ) قرار داده شده است.

جهت مشاهده کلیک کنید.