به اطلاع اعضا محترم سازمان میرساند؛ ثبت نام کمیسیونهای سازمان تا پایان وقت اداری سه شنبه 97/10/04 تمدید گردید.

متقاضیان جهت ثبت نام با همراه داشتن یک قطعه عکس به دبیرخانه مستقر در طبقه دوم اتاق شماره 5  واقع در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین مراجعه فرمایند.