اصلاحیه ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی) به منظور بهره برداری در سایت دفتر تدوین به آدرس www.nbri.ir قرار داده شده است.


گالری