در انتخابات بازرسین سازمان که در تاریخ 96/12/19  برگزار شد، افراد زیر به تربیت حائز بیشترین آرا و به عنوان بازرس سازمان انتخاب شدند.

1. پوریا بهتوئی

2.پدرام مهر شایقی

3.یداله روشن