با توجه به بررسی های به عمل آمده در جلسات هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات کمیسیونهای تخصصی سازمان و بر اساس آئین نامه، مقررات موجود و مصوبات صادره، اسامی نامزدهای انتخابات به شرح ذیل اعلام میگردد. ضمناً با توجه به اطلاع رسانی قبلی انتخابات مذکور در روز پنجشنبه دوم اسفند ماه جاری در محل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار میگردد.

رشته عمران

رشته معماری

رشته مکانیک

رشته برق

رشته شهرسازی

شایان ذکر است با توجه به حد نصاب نرسیدن افراد متقاضی در دو رشته نقشه برداری و ترافیک، نامزدهای ثبت نامی به عنوان برگزیده در کمیسیونهای مربوطه تلقی میگردد.