به اطلاع اعضای محترم می رساند این سازمان در نظر دارد نسبت به عرضه جدول بیمه درمان برای اعضای سازمان اقدام نماید.
از اعضای گرامی تقاضا میگردد نسبت به جدول پیشنهادی ذیل نظرات خود را اعلام نمایند.

 

* در صورت درخواست بندهای 13 و 14 جدول فوق به میزان 75 % از پوشش بیمه از هزینه های موارد فوق به حق هرشخص اضافه میشود.