کارگروه انرژی و بهینه سازی شورای فنی استان در نظر دارد جهت انجام ممیزی و مدیریت انرژی در دستگاههای اجرایی از شرکتهای مرتبط با شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید.

  1. شرکتها باید ثبت شده در استان قزوین، یا دارای سابقه کار مرتبط و یا دارای دفتر کار در استان باشند.
  2. طی دوره آموزشی مصوب کار گروه انرژی توسط دو نفر از مدیران و کارشناسان شرکت به صورت الزامی می باشد.
  3. شرکتهای دارای تجربه کاری در زمینه ممیزی و مدیریت انرژی در الویت قرار خواهند گرفت.

از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و مدارک به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین _ واحد بازرسی و کنترل تاسیسات مراجعه فرمایند.

زمان اخذ مدارک: 4/12/97 لغایت 8/12/97

زمان تحویل مدارک: پایان وقت اداری 13/12/97 – دبیرخانه سازمان

فرم ارزیابی کیفی شرکتهای داوطلب همکاری در ممیزی

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین