با توجه به عدم افزایش حق عضویت سالیانه اعضا سازمان در سال 1398 نسبت به سال 1397، طبق مصوبه مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم مورخ 23/12/97 نحوه محاسبه حق عضویت اشخاص حقیقی به شرح ذیل خواهد بود:

چنانچه اعضا سازمان حق عضویت خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1398 ( تا پایان روز 31/3/98) به حساب سازمان واریز نمایند، مبلغ بدهی هرسال طبق حق عضویت مصوب همان سال مورد عمل قرار میگیرد و پس از آن تاریخ، مبلغ بدهی سالهای پرداخت نشده و سال 98 طبق  حق عضویت سال 97 (مهندسان دارای پروانه 1.400.000 ریال و بدون پروانه 1.030.000 ریال) دریافت می گردد.