به گزارش روابط عمومی سازمان؛ با توجه به برنامه ریزی واحد آموزش سازمان و جهت بهره برداری و اطلاع اعضاء محترم، برنامه زمانبندی دوره های آموزشی شش ماهه اول سال 98 به شرح جداول پیوست به استحضار می رسد.
برای مشاهده جداول دوره ها کلیک کنید