چهارمین گاهنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ویژه روز معمار منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

معماری چیست و معمار کیست؟

تاثیر باززنده سازی فضاهای شهری عصر صفوی گزارشی از مجموعه فرهنگی، مذهبی امام حسن عسگری(ع)

نگاهی گذرا به یک تجربه از مرمت معماری

معماری هماهنگ با اقلیم اصول چیدمان دکوراسیون بر اساس عناصر پنج گانه

بررسی فضای سبز در شهر قزوین


گالری