29 الی 31 خرداد 98

"پنجمین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ایران"
 
محل برگزاری: روسیه فدراتیو، آستراخان
تار یخ برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ خرداد ۱۳۹۸