تاریخ شروع: 98/03/21 (2019/06/11)

تاریخ پایان: 98/03/24 (2019/06/14)

مکان برگزاری: مرکز دائمی نمایشگاه های عراق