تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1397

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان طبق سنوات گذشته ، اعضاء محترم می توانند جهت تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی سال97 ،  از تاریخ 1398/03/19 الی 1398/03/31 از ساعت 8 تا 17 با دردست داشتن کد اقتصادی، کد ملی و کدپستی  و یا اظهارنامه سال 96 به طبقه زیرین سازمان مراجعه نمایند.