جهت دریافت راهنمای استفاده از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم کلیک کنید.