به اطلاع کلیه مهندسین رشته عمران(دارای صلاحیت طراحی )میرساند؛ دوره آموزشی "ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمانهای متداول و بلند مرتبه" توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری با مدیریت نظام فنی و اجرای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار میشود.