به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد. متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http:/nezamfanni.ir قابل دسترسی می باشد.

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

فهارس بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی

98/131742

1398/03/19

ضوابط مای قراردادی

 اول (لازم الاجرا)

2

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل(تمدید 1395)

98/135596

1398/03/20

 ضوابط مای قراردادی

اول (لازم الاجرا)

3 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل 98/135585 1398/03/20 ضوابط مای قراردادی اول (لازم الاجرا)