کمیته تخصصی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (لوله کشی گاز طبیعی) اقدام به تهیه پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفدهم نموده است.نسخه ایاز پیش نویس مذکور در وب سایت دفتر مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir برای نظرخواهی قرار داده شده است که حداکثر تا تاریخ 98/5/20 نظرات به این دفتر ارسال گردد.