به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد. متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http:/nezamfanni.ir قابل دسترسی می باشد.

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال1398

98/129045

1398/03/18

ضوابط مای قراردادی

 دوم (لازم الاجرا)

2

دستوالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت 98

98/129056

1398/03/18

 ضوابط مالی قراردادی

 اجباری

3 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها سال1398 98/128963 1398/03/18 ضوابط مالی قراردادی  اول (لازم الاجرا)
4 دستورالعمل تعدیل حق الزمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی سال 1398 98/128984 1398/03/18 ضوابط مالی قراردادی  اول (لازم الاجرا)
5 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه سال 1398 98/129021 1398/03/18 ضوابط مالی قراردادی  اول (لازم الاجرا)