به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد. متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http:/nezamfanni.ir قابل دسترسی می باشد.

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 1398

260459/98

15/05/1398

ضوابط مالی قراردادی

اول (لازم الاجرا)

2 راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمانها-تجدید نظر اول 98/270004 20/05/1398 ضوابط فنی (نشریه) سوم
3 تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1398 و آنالیز تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1398 98/281999 27/05/1398 ضوابط مالی قراردادی دوم (لازم الاجرا)