به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد. متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http:/nezamfanni.ir قابل دسترسی می باشد.

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی

317915/98

12/06/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم (لازم الاجرا)

2 دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های بالاسری شرکتهای مهندسان مشاور 98/317913 12/06/1398 ضوابط مالی قراردادی اول (لازم الاجرا)