"بازتاب" گاهنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ویژه نمایشگاه صنعت ساختمان منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:
✅گامی برای ارتقا صنعت ساختمان
✅قزوین در صنعت ساختمان فرا استانی گام بر می دارد
✅برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان با هدف حفظ حقوق بهره بردار
✅ضرورت استمرار ارتباطات تخصصی با مردم
✅استاندارد؛ از ارکان اصلی نمایشگاه صنعت ساختمان
✅ضرورت ارتقا خدمات مهندسی
✅نمایشگاه صنعت ساختمان فرصتی برای ترویج مقررات ملی ساختمان
✅تاریخچه برگزاری نمایشگاه ها در ایران و جهان
✅از فرهنگ آپارتمان نشینی چه می دانیم؟
✅روان شناسی معماری و...

شورای سردبیری: عباس وثیق نیا، ساعد معارفی، الهام عطایی

همکاران این شماره: سمیه حسامی، جواد مرتضوی، آرین کاظمی، سعید حاجی، محمد گلاب، هاجر ترکمنی، رضا تاجرباشی، الهه موذن، مریم ارباب، مریم بهبهانی فر، محمد رازقی