به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه سال دوم برگزار و به اتفاق آراء مهندس سید کاظم مجابی مجدداً به عنوان رئیس سازمان برگزیده شد.
 همچنین مهندس عباس وثیق نیا به عنوان نایب رئیس اول
 مهندس علی ارباب به عنوان نایب رئیس دوم 
و مهندس سید پرویز حسینی به عنوان دبیر برگزیده شدند.
 به پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب هیئت مدیره آقای مهندس یداله کاظمی نیز به عنوان خزانه دار سازمان معرفی شد.
 به این ترتیب هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بدون تغییر مجدداً در همان سمتهای قبلی فعالیت خود را ادامه می دهند.