براساس تبصره 2 ماده 24 شیوه نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 2-5-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظر هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد.

لذا به استناد اصلاحیه شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغیه شماره 400/15450 مورخ 11/2/1398 معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)، ارجاع کار نظارت در استان قزوین آغاز میگردد که پیش نیاز آن تکمیل فرم خود اظهاری در سامانه پذیره نویسی ارجاع کار با روش ذیل امکان پذیر خواهد بود.

 

فرایند ثبت نام در سامانه پذیره نویسی ارجاع کار نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین:

 

 1. مراجعه به پرتال شخصی، مطالعه شرایط و فرآیند ارجاع کار نظارت و پذیرش ضوابط آن
  1. فرآیند ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین (دانلود)
  2. اینجانب ........ شرایط، قوانین و مقررات را خواندم و آنرا می پذیرم.

 

2. تکمیل و بروزرسانی اطلاعات شخصی مشخص شده در پرتال

 

3. تعیین حوزه فعالیت در شهرستانهای آبیک، بوئین زهرا، تاکستان و سایر  (موضوع بند 6-4 فرآیند ارجاع کار)

 

4. انتخاب جانشین و اخذ امضاء الکترونیکی جانشین

4-1. شرایط جانشین : هرشخص جانشین یکنفر می تواند باشد. جانشین باید هم رشته، هم پایه یا بالاتر با ناظر باشد.               جانشین باید شرایط فعالیت در حوزه نظارت را داشته باشد. جانشین باید عضویت فعال و پروانه اشتغال معتبر داشته باشد.

4-2. تعهدات و وظایف جانشین: در صورتی که ناظر پروژه بدلایل ذیل و یا هر دلیل محرز مورد نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و یا دستگاههای ذیربط، قادر به انجام منظم وظایف نظارتی در تمام پروژه های تحت مسئولیت نظارت خود نباشد، شخص معرفی شده به عنوان جانشین، بدون دریافت مجدد حق الزحمه نظارت از مالک و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، کلیه وظایف نظارتی پروژه های تحت نظارت وی را تا پایان کار به انجام می رساند. بدیهی است عدم دریافت حق الزحمه صرفا مربوط به حق الزحمه اولیه مربوط به مدت تعهد نظارت می باشد و دریافت مبالغ تمدید نظارت و استحکام بنا در موعد قانونی مقرر بلامانع خواهد بود.

 • نقل مکان به استان دیگر
 • سلب هریک از شرایط عضویت موضوع ماده 44 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • عدم امکان حضور و انجام وظایف نظارتی به هر نحوی
 • ناتوانی جسمی

4-3. معرفی جانشین : .........

 •   اینجانب ........ با کد ملی ...... و شماره عضویت .....  پس از مطالعه شرایط، قوانین و مقررات مربوط به معرفی جانشین و تائید آن، آقای/خانم ............. با کد ملی ... به عنوان جانشین نظارت خود انتخاب می نمایم.

4-4. پیامک به جانشین ارسال می شود که جهت مطالعه و تائید فرم جانشینی ...... به پرتال خود مراجعه نماید.

 •   اینجانب ........ با کد ملی ...... و شماره عضویت .....  پس از مطالعه شرایط، قوانین و مقررات مربوط به معرفی جانشین و تائید آن، مسئولیت جانشینی نظارت آقای/خانم ............. با کد ملی ...... را می پذیرم.

 

5. چاپ فرم تعهد مربوطه

5-1 . مراجعه به بانک عامل و تکمیل فرمهای مربوط به افتتاح حساب و اخذ تائیدیه بانک عامل در ذیل فرم تعهد

5-2. اخذ مهر و امضاء جانشین

 

6. مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با ارائه مدارک ذیل جهت تائید نهائی و درج در صف ارجاع کار

6-1. اصل کارت ملی هوشمند

6-2. سیم کارت و سند شماره همراه معرفی شده در سامانه سازمان