تفاهم نامه همکاری مجتمع پذیرایی آرامهر با سازمان نظام مهندسی استان قزوین 

توضیحات بیشتر در لینک :http://bit.ly/2QbBYUi