در این شماره از گاهنامه بازتاب که ویژه بیست و یکمین سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین منتشر شده است، می خوانیم:

  • روایت 21 سال خدمت
  • خانواده بزرگ مهندسان استان
  • بیم و امید صنعت ساختمان
  • هیات مدیره های ادوار سازمان سرمایه های اجتماعی محسوب می شوند
  • از نمایشگاه تا راهکارهای رونق صنعت ساختمان
  • آموزش و پژوهش در مدیریت شهری
  • گذری بر ایده های پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین
  • و ...


گالری