به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد. متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http:/nezamfanni.ir قابل دسترسی می باشد.

 

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

دستورالعمل فعالیتهای زمین شناسی استخراجی

485571/98

02/09/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم (لازم الاجرا)

2

راهنمای مکانیابی و جانمایی تاسیسات و تجهیزات در معادن روباز

485514/98

02/09/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم (لازم الاجرا)

3

راهنمای تخمین و کنترل نشست در معادن

485540/98

02/09/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم (لازم الاجرا)

4

دستورالعمل اکتشاف مواد معدنی به روش هیدروژئو شیمیایی

485531/98

02/09/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم (لازم الاجرا)

5

دستورالعمل اکتشافات ژئوشیمیایی به روشهای بیوژئوشیمیایی و ژئوبوتانی

485555/98

02/09/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم (لازم الاجرا)