به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد.

 متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی  http://sama.mporg.ir/sites/publish/sitepages/home.aspx 

قابل دسترسی می باشد.

 

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده

597991

18/10/1398

ضوابط فنی(نشریه)، ضوابط مالی قراردادی

گروه 1(لازم الاجرا)