1

علی حسن نایبی 

رییس شورای انتظامی

2

بهروز جلالوند   

نایب رییس و عضو حقوقی شورای انتظامی

3

فریبرز کریمی   

عضو شورای انتظامی

4

محمد علی حاجی آقاسی   

عضو شورای انتظامی

5

صادق خانبان   

عضو شورای انتظامی