تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

به اطلاع کلیه مراجعین محترم میرساند که تعرفه کلیه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تا پایان فروردین 1399 ثابت بوده و شامل هیچگونه افزایشی نخواهد بود.