پیرو اطلاع رسانی های قبلی به استحضار اعضا و مراجعین محترم می رساند در راستای اجرای بند"ت" ماده2-7-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ودستورالعمل ارجاع کار نظارت، طبق مصوبه تاریخ 1398/11/12 هیئت مدیره سازمان استان که به تایید اداره کل راه و شهرسازی استان نیز رسیده است و همچنین به استناد بند 7 مصوبات صورتجلسه تاریخ1398/12/13ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا ابلاغیه شماره نامه23427/44/59/ص تاریخ 1398/12/14 مدیرکل بحران استان قزوین، نحوه اجرای دستورالعمل ارجاع کار نظارت به شرح ذیل به اطلاع عموم می رسد:

  1. کلیه دستورتهیه نقشه هایی که در شهرهای قزوین، محمدیه، تاکستان، آبیک، الوند و بوئین زهرا از تاریخ 1399/2/1 صادر می گردد، مشمول اجرای ارجاع نظارت می باشند.

تبصره 1) پروژه هایی که دستور تهیه نقشه های آنها در شهرهای فوق تا تاریخ 1399/1/31 صادر گردیده، تا تاریخ 1399/3/31 طبق روال قبل از ارجاع نظارت اقدام می گردد.

  1. در سایر شهرهای استان ارجاع نظارت از تاریخ 1399/7/1 اجرایی خواهد شد.