به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد.

 متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی  http://sama.mporg.ir/sites/publish/sitepages/home.aspx 

قابل دسترسی می باشد.

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

ضوابط زیست محیطی تبصره بند الف ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

28816/99

31/01/1399

ضوابط مالی قراردادی

سایر