به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد.

 متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی  http://sama.mporg.ir/sites/publish/sitepages/home.aspx 

قابل دسترسی می باشد.

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

سیستم های جمع آوری فاضلاب جایگزین شبکه های ثقلی (درچهار جلد)

45454/99

08/02/1399

ضوابط فنی (نشریه)

گروه 3 (لازم الاجرا)

2

شرح کلی خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)

45462/99

08/02/1399

ضوابط فنی (نشریه)، ضوابط مالی قراردادی

گروه 3 (لازم الاجرا)

3

شرح کلی خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی طرح های آبیاری و زهکشی

45456/99

08/02/1399

ضوابط فنی (نشریه)، ضوابط مالی قراردادی

گروه 3 (لازم الاجرا)

4

تصویب نامه شماره 9853/ت57607 ه مورخ07/02/1399 هیات محترم وزیران، موضوع ابلاغ نصاب معاملات سال 1399 موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات