به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد.

 متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی  http://sama.mporg.ir/sites/publish/sitepages/home.aspx 

قابل دسترسی می باشد.

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

دستورالعمل مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه

105732/99

11/03/1399

ضوابط فنی (نشریه)

گروه 3 (لازم الاجرا)

2

راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های انتقال و توزیع آبیاری تحت فشار و کم فشار

105752/99

11/03/1399

ضوابط فنی (نشریه)

گروه 3 (لازم الاجرا)