به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد.

 متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی  http://sama.mporg.ir/sites/publish/sitepages/home.aspx 

قابل دسترسی می باشد.

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدید نظر اول)

129340/99

24/03/1399

ضوابط فنی (نشریه)

گروه 1 (لازم الاجرا)

2

شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرح ها و پروژه ها

126569/99

21/03/1399

ضوابط مالی قراردادی

اجباری