مطابق ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی، طراح ساختمان در هررشته مسئولیت ترسیم و مهر و امضاء طرح خود را برعهده دارد و متراژ پروژه نیز از ظرفیت اشتغال طراح کسر می گردد. لذا خدمات طراحی شامل ترسیم نقشه، انجام محاسبات، مهر و امضاء و ظرفیت اشتغال می باشد.