ضوابط جدید صدور استحکام بنا

با عنایت به مصوبه هیات مدیره سازمان، از تاریخ 10 شهریور 99 صدور فرم استحکام بنا با شرایط ذیل انجام می پذیرد:

1. اضافه بنا تا 25 درصد مازاد بر متراژ پروانه ساختمانی : تهیه نقشه سازه و معماری وضع موجود به همراه فایل محاسباتی

2. اضافه بنای بیش از 25 درصد مازاد بر متراژ پروانه ساختمانی : تهیه نقشه سازه و معماری وضع موجود به همراه فایل محاسباتی و انجام رویه مقاوم سازی

3. اضافه بنای بام تا 25 درصد بنای موجود طبقه بام (نسبت به کل بنای بام، شامل خرپشته، اتاقک آسانسور، تخلف و ..) :  تهیه نقشه سازه و معماری وضع موجود به همراه فایل محاسباتی

4. اضافه بنای بام بیش از 25 درصد بنای موجود طبقه بام (نسبت به کل بنای بام، شامل خرپشته، اتاقک آسانسور، تخلف و ..) :  تهیه نقشه سازه و معماری وضع موجود به همراه فایل محاسباتی و انجام رویه مقاوم سازی