به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند با توجه به به تغییر بخشنامه بیمه تامین اجتماعی مهندسین، از ابتدای مرداد ماه سال جاری دریافت فیش بیمه در محل سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود.
لذا جهت دریافت فیش پرداخت حق بیمه به شعبه 2 سازمان تامین اجتماعی واقع در بلوار خرمشهر (ترمینال)  واحد فنی مراجعه فرمایید.

بخشنامه بیمه تامین اجتماعی