سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در نظر دارد، به مناسبت هفته پژوهش از پژوهشگران و فناوران برتر تقدیر به عمل آورد.
پژوهشگران محترم میتوانند مستندات خود در حیطه پژوهش و فناوری که در بازه زمانی 98/7/1 الی 99/6/31 بوده است، طبق فایل پیوست  تا پایان وقت اداری یکشنبه 99/8/11 به امور کمیسیونهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تحویل نمایند.

فرم ها و مستندات