برای آگاهی شهروندان از فرآیند خرید در فضای مجازی، به عنوان راهکاری موثر در قطع زنجیره کرونا،محتوایی تحت عنوان " کرونا و مهندسی در کسب و کار" توسط سازمان تعزیرات حکومتی تدوین شده است.

" کرونا و مهندسی در کسب و کار"