اعضاء هیأت مدیره :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت

1

سید کاظم مجابی

برق

رئیس

2

عباس وثیق نیا شهرسازی

نایب رئیس اول

3

علی ارباب

معماری

نایب رئیس دوم

4

سید پرویز حسینی

عمران

دبیر

5

یداله کاظمی

نقشه برداری

خزانه دار

6

کامران زندی

ترافیک

عضو اصلی هیئت مدیره

7

علی اصغر بهرام آبادی عمران

عضو اصلی هیئت مدیره

8

باقر جلوخانی نیارکی

عمران

عضو اصلی هیئت مدیره

9

بنیامین محبی

عمران

عضو اصلی هیئت مدیره

10

مسعود بخشی پور

معماری

عضو اصلی هیئت مدیره

11

حسن نظری زاده

مکانیک

عضو اصلی هیئت مدیره