ماده 1- تعاریف :

واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه باتوجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های آن به شرح زیر تعریف می شود :

الف – سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب – شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج – مهندس واجد شرایط : مهندس دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی معتبرکه براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستور العمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی ، دریک یا چند رشته تخصصی مهندسی ، صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد .

د- خدمات مهندسی کارشناسی : کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا ، بهره برداری ، کنترل و بازرسی ، آزمایش ، متره ، برآورد ، ارزیابی و تقویم ، تشخیص علل خرابی که در چهار چوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می باشد .

ه – مراجع درخواست کننده : وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند .

ماده 2- مرجع درخواست کننده می تواند به موجب ضوابط این آیین نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید . دراین صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که ازسوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد ، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفی می کند.

ماده 3- مرجع درخواست کننده « مهندس » یا « مهندسان » واجد شرایط ، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف – موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم .

ب – تعداد « مهندسان » واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان .

ج – محل انجام خدمات مهندسی کارشناسی .

د – مهلت زمانی معرفی « مهندس » یا « مهندسان » واجد شرایط .

ه – مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی .

و – تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی براساس تعرفه مندرج در ماده ( 6 ) این آیین نامه .

ماده 4- معرفی مهندس یامهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست کننده ، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی ، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین نامه نیستند .

ماده 5- نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان ، پس از ثبت در دفتر سازمان استان ، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده 6- تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین نامه ، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد ، درچهارچوب بند ( 15 ) ماده ( 15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .

ماده 7- مرجع درخواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به سازمان استان مذکور تسلیم کنند . سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده ، حق الزحمه را بعد از کسر کسورات زیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می کند :

الف – پنج درصد ( 5% ) بابت مالیات علی الحساب موضوع ماده ( 104 ) قانون مالیاتهای مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی .

ب – پنچ درصد ( 5% ) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چهارچوب ماده ( 37 ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان .

ماده 8- هرگاه مرجع درخواست کننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده کند ، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش کند .

ماده 9- مرجع درخواست کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است ، بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند ، این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده ، نیز می باشد . عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست کننده ، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفی شده ، تخلف انتظامی محسوب می شود .