ماده 1- به منظور انتظام و انسجام امور حرفه ای کاردانهای فنی ( موضوع ماده 26 ) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که منبعد در این آئین نامه کاردان نامیده میشود ) شاغل در رشته های معماری ، شهرسازی ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، نقشه برداری ، ترافیک و رشته های مرتبط با آن و همچنین ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه های مذکور و بالابردن کیفیت خدمات آنها ، در تهران و در مراکز استانهایی که وزارت مسکن وشهرسازی اعلام می کند . کانون کاردانهای فنی ساختمان که از این پس در این آئین نامه به اختصار «کانون» نامیده می شود، تشکیل میگردد.

ماده 2- کانون دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات غیرانتفاعی می باشد و می تواند در شهرستانهای تابع هر استان دارای شعبه یا نمایندگی باشد.

ماده 3- برای تشکیل کانون درهر استان وجود حداقل 30 نفر کاردان فنی در رشته های مذکور در ماده (1) این آئین نامه یا مرتبط با آن ضروری است .

ماده 4- برای عضویت در کانون احراز شرایط زیر لازم است :

الف ـ دارابودن مدرک کاردانی ( فوق دیپلم ) در رشته های موضوع ماده یک این آئین نامه

ب ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت .

پ ـ ساکن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت ، در حوزه استان مقیم باشد ، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد .

ت ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط .

ث ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت ، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان قرار میگیرد همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.

ماده 5- به منظور تشکیل کانون درهر استان ، وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف است حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه اقدام به انتشار آگهی های لازم و ثبت نام واجدین شرایط و صدور کارت عضویت موقت بنماید.

ماده 6- در هر استان که تعداد متقاضیان واجد شرایط به حد نصاب مقرر رسید وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با رعایت مواد آتی اقدام به برگزاری انتخابات اولین هیأت مدیره کانون خواهد کرد.

در دوره های بعدی ، برگزاری انتخابات توسط هیأت مدیره کانون با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتی این آئین نامه صورت خواهد گرفت .

ماده 7- پس ازپایان برگزاری اولین انتخابات کانون هر استان شروع به کار کرده و از آن پس وظایف عضوگیری و صدور کارت عضویت برای اعضای موجود و آتی و انجام سایر وظایف و تکالیف مربوطه با رعایت مفاد این آئین نامه به عهده هیأت مدیره کانون خواهد بود.

در دوره های بعد نیز به محض تأیید انتخابات ازطرف هیأت نظارت ، هیأت مدیره سابق موظف است کلیه اسناد ، مدارک ، دفاتر ، اموال و دارایی کانون را رسماً طی صورتجلسه ای به هیأت مدیره جدید تحویل نماید.

ماده 8- هرمتقاضی نمی تواند به طور همزمان عضویت بیش از یک کانون را دارا باشد.

ماده 9- در موارد زیر عضویت اعضا قطع می شود و درهرزمان ، عللی که موجب قطع عضویت شده برطرف شود ، بنا به تقاضای کتبی متقاضی عضویت او تجدید خواهد شد.

الف ـ «استعفا» ازعضویت کانون .

ب ـ «اخراج» از کانون به موجب حکم شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .

پ ـ سلب هریک از شرایط عضویت موضوع ماده (4) این آئین نامه .

ماده 10- در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد متقاضیان واجد شرایط یا عدم ضرورت ، کانون تشکیل نمی شود ، به تشخیص وزارت مسکن وشهرسازی متقاضیان حوزه آن استان می توانند به عضویت کانون استان مجاوری که تشکیل و رسمیت یافته پذیرفته شوند.

ماده 11- ارکان کانون متشکل است از :

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت مدیره

ج ـ شورای رابط

د ـ بازرس

هـ ـ کمیته انتظامی