اعضاء کمیسیون تخصصی معماری (دوره هفتم)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

فرهود جلالی سرج

2

حسن حفاری

3

محمدعلی لشگری

4

حسین ملازمانی

5

آنیتا بیات

6

سمیرا قانعی

7

الهام عطایی