اعضاء گروه تخصصی سازه
ردیف نام و نام خانوادگی (به ترتیب حروف الفبا)
1 محمد حسین ابریشمی
2 سهیل اکبری بینا باج
3 مهری السادات تقوی
4 سیدعلی حاج سید تقیا
5 افشین غفارزاده
6 محمدرضا گروه ئی
7 حمیدرضا نوری