اعضای کمیسیون تخصصی سازه (دوره هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

امیر هوشنگ حبیبی

2

امیر کلهر

3

احمد شکوه فر

4

فرشید حامی

5

احسان عبدالرزاقی

6

مصطفی نیک فطرت شیوائی

7

احسان موبدی