اعضاء کمیسیون تخصصی مکانیک (دوره هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محسن کاظمی

2

محمد مجیدی

3

ابوالفضل صدیقی

4

ابراهیم مافی

5

احمد جمشید بیگی

6

کاظم زهرائی محمد آبادی

7

سهراب بشیری