اعضاء کمیسیون تخصصی ترافیک (دوره هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمد غزنوی نیا

2

احمدرضا فقیهی

3

غلامرضا فرهمندی مقدم

4

عطیه سادات هاشمیان

5

شیما زرآبادی پور

6

رضا(آرین) تاجرباشی

7

علیرضا شهسواری

8

وهاب میزانی

9

عباس حکاکیان

10

مجید فرجی پور

11

کمال حق لطفی