اعضاء کمیسیون تخصصی برق (دوره هفتم)
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

علیرضا زین العابدینی

2

علی نعمتی

3

امیر رمضانی

4

علی اکبر مهر پویا

5

محمد حسین ایزدی

6

شهلا تفنگچیها

7

سعید ابتهاج