نمرات آزمون گاز صنایع اعلام شد.

از شرکت کنندگان در آزمون فوق تقاضا می شود جهت اطلاع از نمره آزمون خود به واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه فرمایند.